layoutWhite.jpgimg80

Antény

Anténa je zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru.

Antény se dělí na antény přijímací a antény vysílací (v principu ale může každá anténa vysílat i přijímat):

 • vysílací anténa je určena k přeměně elektrické energie na energii elektromagnetických vln
 • přijímací anténa naopak slouží k přeměně energie elektromagnetických vln na elektrickou energii
 • přijímací a vysílací zároveň

Vlastnosti antén popisujeme následujícími parametry:

 • směrovost antény = jedná se o schopnost antény vyzařovat/přijímat elektromagnetické vlny v požadovaném směru, tuto směrovost posuzujeme dle tzv. vyzařovacích charakteristik. Vyzařovací charakteristiky se dělí na: vertikální (řez svislou rovinou) a horizontální (řez horizontální rovinou)
 • vyzařovací úhel antény = tento úhel je dán tzv. směrovým diagramem a vypočítavá se jako rozdíl úhlů bodů, kde je pokles signálu o 3dB
 • zisk antény = udává, kolikrát větší výkon musíme dodat do půlvlnného dipólu, aby v místě příjmu byla stejná energie jako u směrové antény, jednotkou je decibel. Anténa, která přijímá signál stejně, jako dipól, má zisk 0 dB
 • efektivní délka antény = je taková délka, kterou prochází rovnoměrně rozložený vysílací (přijímací) proud
 • šířka přenášeného pásma = udává šířku přenášeného frekvenčního pásma
 • činitel zpětného příjmu = vyjadřuje základní směrovost antény
 • součinitel směrovosti – D = udává, kolikrát musíme zvýšit výkon vysílače při přechodu z měřené antény (např. směrové) na referenční (všesměrovou ), abychom dosáhli v libovolném místě příjmu stejné intenzity EMG jako s anténou měřenou
 • impedance antény Z [Ω] = je vlastní impedance, která by měla být reálná (bez imaginární složky); Impedance antény musí být alespoň přibližně stejná, jako impedance přívodního kabelu, aby nedocházelo k odrazům a k nárůstu odraženého výkonu – pokud tomu tak není, používá se tzv. impedančních transformátorů, které jsou obvykle spojeny se symetrizačními členy. V TV technice mají takřka všechny antény impedanci 300 ohmů, ta se přímo u svorek antény transformuje na impedanci kabelu - ta je obvykle 75Ω